Verksamhet och pedagogik

Verksamhetens idé är att tiden på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi har ett utforskande arbetssätt med barnen i fokus.

Blocken delar sina barn i mindre grupper för att utnyttja lokaler för inne- och utomhusverksamhet. Smågrupperna bidrar till fördjupade relationer, lugnare miljö samt möjlighet till större språkutrymme med mera. Alla barn ska lyckas.

Lek och egna aktiviteter är viktiga utgångspunkter för allt lärande. Genom leken utvecklar bl.a. barnet sitt språk och kommunikation. Vi erbjuder leken stort utrymme, för att ge barnen möjlighet att utveckla och fördjupa sin lek. Pedagogerna i förskolan har rollen att inspirera, delta och vidareutveckla leken.

Astrakanens värdeord Respekt, Omtanke, Samarbete, Ansvar och Demokrati.

Vår barnsyn Alla barn har lika värde. Jag duger som jag är.

Vår kunskapssyn Vi är närvarande pedagoger i barnets livslånga lärande. Vi möter barnen på deras nivå och bemöter dem respektfullt. De kompetenser barnet har utmanar vi för att skapa oss nya erfarenheter. Vi uppmuntrar barnet att lära sig genom samarbete och tillsammans med andra.

Vi strävar efter att barnets dag ska vara  rolig, trygg och lärorik.